Educational Loan Scheme
शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच राष्टीय अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाचा शैक्षणिक कर्ज योजना या मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात .याची सविस्थर माहिती कृपया या महामंडळाच्या माहितीमध्ये पहावी
Source
https://mdd.maharashtra.gov.in
Advertise