Urdu Academy
महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमीची स्थापना प्रथमता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.ईयुए-१०७५/एल-जेजे, दि.१६ एप्रिल, १९७५ अन्वये करण्यात आली होती. तद्नंतर वेळोवेळी महाराष्ट्र राज्य उर्दु अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. अलिकडेच शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ २०१४/प्र.क्र.२३३/कार्यासन-४, दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये सदर अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आलेली असून पुनर्रचित अकादमी पुढीलप्रमाणे आहे-
Source
https://mdd.maharashtra.gov.in/
Advertise