Area Development , Urban for minorities (Maharashtra)
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रांत मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रम योजना
Source
https://mdd.maharashtra.gov.in/
Advertise