Second Shift in ITI for Minorities (Maharashtra)
जागतिकीकरणामुळे औद्योगिकीकरणात होत असलेली वाढ व त्यासाठी भविष्यात आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ याचा विचार करता व्यवसाय प्रशिक्षणाची प्रवेशक्षमता व प्रशिक्षण सुविधा वाढविणे आवश्यक झाले आहे. यादृष्टीने कुशल मुनष्यबळाची निर्मिती करणे व अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांना या प्रशिक्षणाच्या व रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे याकरिता शासकीय तंत्रनिकेतनामध्ये दुसरी पाळी सुरु करण्यात आली आहे.
Source
https://mdd.maharashtra.gov.in/
Advertise