Merit Cum Means Scholarship (Central)
सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार व्दारे पुरस्कृत असून राज्यामध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातंर्गत संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सदर योजनेतंर्गत पात्र ठरण्यासाठी विदयार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक असून विदयार्थ्यांने मागील वर्षात 50% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे.
Source
https://mdd.maharashtra.gov.in
Advertise